Reah's Blog | Education, Language, Technology

The Death of Link Building and Its Impact on SEO

By on Oct 21, 2012 in Search Engine Optimization, Uncategorized | 0 comments

With Google’s Penguin and Exact Match Domain (EMD) updates this year, many SEO professionals and small business owners are scratching their heads as the “fast and easy” SEO strategies are now old-school tactics that will not work anymore. These “fast and easy” SEO strategies are the low-quality backlinks that are easy to acquire and replicate when you have diligent link builders working on the links, or you have acquired automated link building tools. Low quality SEO strategies include article directory publishing, link wheeling, blog commenting, forum posting, social bookmarking, and profile linking. To make matters worse, the EMD update came in a few weeks ago pushing the rankings of most EMD webpages lower in the search results, and pushing the rankings of branded non-EMD webpages higher. Imagine the impact on the organic traffic and sales if you have a small business website, which has low quality backlinks, has an exact match domain and has backlinks from exact match domains. It is terrible. But if you have a quality website throughout these updates, then you are probably celebrating. Link Building is Dead As Rand Fishkin pointed out, the 2012 Google updates mean the end of building links. It is the time to earn backlinks by creating quality content, by building a brand, by building people’s trust. This sound like hard work, don’t they? But c’mon, these ideas are not new. Many small businesses became successful even before the internet technology came in because of these old concepts. We are just moving and implementing these ideas online. What many SEO professionals frown upon these Google updates is the reality that they are NOT ready for the challenge Google has given them. They are not ready to be creative for their clients business. They are not ready to build a brand for their clients. Worse, their clients are also not ready. Business Sense + Creativity + Social Sense + Tech Skills = Quality SEO When you look at the equation above, the four attributes are an odd mix. However, SEO professionals must possess these qualities now to stay in the game. Without one, you and your client will forever be gone in the search results. Business Sense – Clients want to make money. That is given. However, you have to start looking at the big picture in your client’s business. Understand the client’s business model, their competitors, their vendors, their target market, and down to services and products that can supplement their business. Understand what makes money for your clients. Especially spend a lot of time understanding the target customers and their interaction with your client’s services or products. When you understand your client’s business better, you will be able to find solutions on how to brand them and connect that brand to their customers. Creativity – Become a publisher for your clients business. Understand what your target audience want and produce content that they will find resourceful, informative, or entertaining. Find ideas through your client’s customers or from the employees themselves. Become a researcher. Follow the news. Act like a journalist. There is nothing wrong if you have to go to the library to get inspired for your client’s website content. Social Sense – Actors need an audience. Businesses need customers. Socialize online or offline to attract the right people to your clients business. Start following industry leaders. Befriend vendors. Talk to salespeople. Attend tradeshows. Trigger word of mouth marketing. Tech Skills – The SEO industry has many technical concepts. It is a must for anyone doing SEO to learn these technical details and ensure these details are implemented on the websites. Stay updated with the latest industry news. With all these four qualities in mind and the direction Google is taking, are you ready to become an SEO professional that help clients build quality websites? Can you help your client build a...

10 Internet Marketing Terms para sa mga Beginner

By on Apr 2, 2011 in Internet Marketing, Search Engine Optimization | 7 comments

Ito ay naglalaman ng mga terminolohiya na ginagamit sa internet marketing. Mga pangmalawakang konsepto lamang ang mga ito, subalit sa pamamagitan ng mga eksplinasyon na nakasulat dito, mas madali ninyong maunawaan ang mga susunod na mga artikulong babasahin ninyo tungkol sa pagmamarket ng mga serbisyo o mga produkto sa internet. Internet Marketing Sakop ng terminilohiyang  ito ang iba’t ibang stratehiya sa pag-propromote ng negosyo sa internet. Pay Per Click Advertising Ito ay pag-aanunsiyo ng iyong serbisyo o produkto sa mga website na hindi mo pagmamay-ari. Ang may-ari ng website ay makakatanggap ng komisyon o kabayaran galing sa’yo sa bawat bisita niya na nag-click ng iyong anunsiyo. Pipresyohan mo ang bawat click na ito, depende sa iyong budget at sa iyong bidding. Ang anunsiyo ay naglalaman ng link papunta sa iyong webpage kung saan nakalagay ang iyong produkto, serbisyo, o contact information. Ang pay per click advertising ay may tracker na nagbibilang ng clicks.Mayroong iba’t ibang pamamaraan ng pag-seset-up ng pay-per-click advertising subalit ang konsepto ay iisa–babayaran mo lamang ang bawat click. Ang ilang halimbawa ng website na may pay per click advertising ay ang Google, Yahoo, Bing, Facebook, at Linkedin. Affiliate Marketing Pag-eenganyo ng ibang may-ari ng website, may-ari ng negosyo, o ibang customer na i-mungkahi ang iyong produkto sa ibang tao. Sila ay magpapalista muna bilang kaanib(affiliate) ng iyong negosyo o produkto. Matapos nito ay makakatanggap sila ng link galing sa iyo na may affiliate id nila. Ilalagay nila ang link na ito sa uri ng komunikasyon na nais nilang gawin. Maaaring i-lagay lang nila ito sa e-mail, i-bahagi sa mga kaibigan nila sa social networking sites, o kaya naman ay gumawa ng isang artikulo na i-pupublish sa website na pinagmamayarian niya. Ang affiliate ang bahala sa paraan ng pag-propromote ng iyong produkto o serbisyo hangga’t ito ay sumasang-ayon sa iyong pamantayan. Makakatanggap siya ng komisyon ayon sa napagkasunduan sa bawat taong nirefer niya sa’yo gamit ang affiliate link at bumili ng iyong produkto. Email Marketing Ang pag-eenganyo ng mga tao na sundan ang mga balita tungkol sa iyong produkto o serbisyo. Sa halip na mga balita, maaari rin namang mga artikulo lamang ito upang ipagpatuloy ang kanyang interes  sa iyong negosyo o sa iyong kadalubhasaan sa isang paksa. Mahalaga na makakolekta ka ng mga e-mail upang mayroon kang mapag-bigyan ng iyong mga e-mail marketing material. Madalas gamitin ang e-mail marketing sa pagbibigay ng mga eksklusibong discount ng produkto. Search Engines Ang website na ginagamit upang ilista ang mga webpages na may relasyon sa paksa na iyong hinahanap. Ang mga search engine ay nagkakatalogo sa kanilang database ng iba’t-ibang webpages at isinasaayos nila ito ayon sa mga salitang nakalap ng kanilang invisible robot na tinatawag na spider. Maihahalintulad ang gawain ng spider sa gawain ng isang librarian, mas kumplikado at mabilis nga lamang ang kilos ng spider. Ang mga halimbawa ng search engines ay ang Google, Yahoo, at Bing. Algorithm Sa search engines, ito ay naglalaman ng mga alituntunin na dapat sundin ng isang spider upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho sa bawat pagbisita niya ng webpage.  Ang mga alituntunin na ito ay isinulat ng isang website programmer o mga may-ari ng search engines. (Ang bawat search engine ay may kaniya-kaniyang algorithm). Sa general programming, ito ay naglalaman ng sunod-sunod na mga alituntunin o pamamaraan upang solusyunan ang isang problema. PageRank Konsepto na binuo ng mga founder ng Google. Ito ang kanilang tawag sa kanilang algorithm kung saan binibigyan nila ng halaga ang bawat link na tumutukoy sa iyong webpage. Ang bilang ng links, ayon sa kanila ay indikasyon ng kahalagahan ng iyong webpage. Ang PageRank ay nagsisimula sa N/A (Not applicable- kung wala pang update sa database nila). Kapag ito ay naupdate na, ang iyong website ay maaring magkaroon ng Pagerank 0,1,2, or 3. Mas mababa ang number ng PageRank, mas mababa ang authority; mas mataas na PR, mas mataas ang authority ng iyong website. Ibig sabihin napaka-maimpluwensiya ng iyong website dahil marami ang bilang ng links na tumuturo dito. PageRank 10 ang pinakamataas na kadalasan lamang nakukuha ng mga sikat na websites tulad ng Facebook.com na mayroong 43,327,522 number of links ayon sa Backlinkwatch.com (sa panahon ng pagkakasulat ng artikulong ito). Search Engine Optimization Ang proseso na pag-iimpluwensiya ng resulta sa search engines. Gamit dito ang iba’t ibang stratehiya sa pagkukuha ng links at pag-sasaayos ng isang webpage upang sumang-ayon sa mga alituntunin na hinahanap ng isang search engine spider. Unang bahagi ng proseso ay ang paghahanap ng keywords na may relasyon sa produkto o serbisyo o sa isang artikulo. Pagkatapos ay aayusin ang website upang masigurado ang keywords ay nakasulat dito. Kapag ito ay nagawa na, sisimulan na ang pagdadagdag ng links sa mga website na hindi mo pagmamayari. (Ang mga links ay nagtuturo sa iyong website). Mayroong natural at hindi natural na pagdadagdag ng mga links. Ang proseso ay hindi naggagarantiya ng unang ranking sa keyword na napili, subalit posible ito. Social Media Ang mga website na binuo upang makihalubilo ang mga tao sa ibang taong gumagamit ng internet. Maaari ang mga taong ito ay magkakaibigan, mag-kamag-anak, mag-katrabaho, o mayroong parehong interes. Ang mga halimbawa ay Twitter, Facebook, at Linkedin. Kasama din dito ang Digg, Hubpages, at iba pang site kung saan maaari kang makipag-kaibigan (maliban sa forum). Social Media Marketing Ang pag-propromote ng isang produkto o serbisyo gamit ang mga social media sites. Hangad din ng social media marketing na makabuo ng...

Linkbuilding with Hubpages

By on May 14, 2008 in Search Engine Optimization | 0 comments

I was told before that one of the best place to publish linkbuilding articles is Hubpages. I was warned though not to put a lot of inbound links to my site or I would get banned. I somehow didn’t listen to that advice since I just really want to try how linkbuilding works. So, I put up hubs for one of my websites and had put a lot of links to it. Well, it seemed like a resource page that it never got banned and the linkbuilding indeed worked. (There was one hub that got banned though, and my reason I believe was it was in an article form rather than a list that would be a resourceful page for internet surfers.) But recently, I just did a ridiculous thing. I removed my best hub, and thought of republishing it in another account. And surprisingly, Hubpages would not allow me to publish that hub because I was overly promotional. Hubpages immediately detected that I had more than two links pointing to one site. In fact, I had about 100 links. Below is the warning I got from Hubpages. If there was one thing that I learned in this experience, aside from not making hasty decisions, was that Hubpages now allows only two links to a particular site. So if you are going to use Hubpages for linkbuilding purposes, they now have a specific word on...