Change (Money): English to Filipino Sentences Translations

This is the first article in the series of English to Filipino sentence translations I will post in this blog.

Subject:

Change

Subject’s Definition:

The smaller denominations of money (like coins) that will be exchanged for same amount but with a bigger denomination of money (like a 100 bill).

Corrected English to Filipino Online Translations

English Sentence Correct translation Google’s Translation
Do you have change? May barya ka ba? (Asking one person) 

May barya ba kayo? (Asking several people)

Mayroon ba kayong baguhin?
Do you have change for this? May barya ka ba para dito? (Asking one person) 

May barya ba kayo para dito? (Asking several people)

Mayroon ba kayong baguhin para sa mga ito?
I have change. Mayroon akong barya. Mayroon akong baguhin.
I need change for my thousand peso bill. Kailangan ko ng barya para sa aking isang libong papel. Kailangan ko baguhin para sa aking libong peso bill.
Do you have change for a thousand dollar bill? Mayroon ba kayong barya para sa isang libong pisong buo? Mayroon ba kayong baguhin para sa isang libong peso bill?

 

Subject:

Change

Subject’s Definition:

The money returned to you as the balance of the amount you have paid for something.

Corrected English to Filipino Online Translations

English Sentence Correct translation Google’s Translation
How much is the change? Magkano ang sukli? Magkano ang palitan ng?
Did you get the right change? Nakuha mo ba ang tamang sukli? Alam mo makuha ang karapatan baguhin?
Did you receive the exact change? Natanggap mo ba ang saktong sukli? Natanggap mo ba ang eksaktong baguhin?
Can you give me my change? Pwede mo ba ibigay sa akin ang sukli ko? Maaari ba ninyo akong ang pagbabago?
You gave me too much change. Binigyan mo ako ng sobrang sukli. 

Sobra ang sukli mo sa akin. (common alternative)

Iyong ibinigay sa akin ng masyadong maraming baguhin.